Werkgroep : Verbeter toegankelijkheid gemeenteraadsverkiezingen voor mensen met visuele beperkingen en mensen met een verstandelijke beperking

Foto GWT Medemblik

In een brief aan de voorzitter van het Hoofdstembureau van de gemeente Medemblik heeft de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid om maatregelen gevraagd om de toegankelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een visuele beperking te verbeteren.

Aanleiding is een recent onderzoek door het College voor Rechten van de Mens waaruit blijkt dat maatregelen om de toegankelijkheid van de verkiezingen te vergroten vooral gericht zijn op mensen met een lichamelijke beperking, met name rolstoelgebruikers, terwijl de toegankelijkheid voor mensen met een visuele of verstandelijke beperking juist achterblijft.

Visuele beperkingen
Ruim 30% van de blinden en slechtzienden die in het onderzoek zijn bevraagd, vond het over het geheel genomen moeilijk om zijn of haar stem uit te brengen tijdens de vorig jaar gehouden Tweede Kamerverkiezingen. Degenen die hebben gestemd, ondervonden vooral problemen bij het lezen van het stembiljet (81%) en het invullen ervan (67%). In totaal had negen van de tien moeite bij één of meerdere aspecten van het stemmen.

Daarnaast wisten niet alle stembureaumedewerkers dat mensen met een visuele beperking hulp mogen krijgen in het stemhokje en zelf mogen beslissen wie deze hulp geeft.

Verstandelijke beperkingen
Voor mensen met een verstandelijke beperking vormde de voorbereiding een groot obstakel. De helft van hen heeft niet gestemd, ook niet via een volmacht. Het was voor hen bijvoorbeeld te lastig om de stempas of praktische informatie over het stemmen te begrijpen. 

Van degenen die wel hebben gestemd, ondervond 40% problemen in het stemlokaal, met name bij het lezen, begrijpen en invullen van het stembiljet. Zij hadden graag hulp gekregen in het stemhokje, maar de wetgeving staat dit nog niet toe. Stemmen via een machtiging zien mensen met een licht verstandelijke beperking niet als oplossing, omdat zij net als ieder ander het recht willen uitoefenen om zelf hun stem uit te brengen.

Politieke partijen
De werkgroep vraagt de burgemeester van Medemblik om in zijn hoedanigheid van voorzitter van de gemeenteraad de politiek partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen op te roepen ook rekening te houden met mensen die blind of slechtziend zijn door bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma in braille of in groot schrift uit te brengen en voor met mensen met een verstandelijke beperking dit te doen in begrijpelijke taal.